Публічна оферта

м. Київ

Ця оферта є публічною пропозицією ТОВ «Фінмап» (далі – Виконавець) необмеженому колу осіб укласти договір про надання консультаційних послуг «Фінансовий порядок» (далі – Договір) на таких умовах:

Визначення термінів

Клієнт – особа, яка шляхом акцепту оферти укладає Договір з Виконавцем і отримує послуги.
Finmap – Сервіс finmap.online, який є програмним забезпеченням, результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу, який доступний у мережі Інтернет за посиланням https://my.finmap.online/ і використовується для обліку руху грошей суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Послуги – консультаційні послуги з організації і ведення фінансового обліку, що надаються Виконавцем за Договором.

1. Акцепт оферти

1.1. Клієнт замовляє Послуги шляхом заповнення відповідної форми на сайті https://www.finmap.online.
1.2. Виконавець надає Клієнту рахунок на оплату замовлених Послуг.
1.3. В момент оплати рахунку Виконавця, Клієнт вважається таким, що уклав цей Договір без будь-яких зауважень

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується оплатити надані Послуги відповідно до умов Договору.
2.2. Клієнт замовляє Послуги Виконавця шляхом вибору пакета Послуг. У випадку, якщо у Клієнта є потреба отримати будь-яку додаткову Послугу, не передбачену пакетом Послуг, Виконавець може надати її, узгодивши з Клієнтом вартість такої Послуги.
2.3. Виконавець для надання Послуг залучає Фінансового експерта. Фінансовий експерт безпосередньо співпрацює з Клієнтом для надання Послуг і зобов’язаний дотримуватися конфіденційності при роботі з Клієнтом, як це передбачено Договором. Фінансовий експерт є незалежним підрядником Виконавця.

3. Загальні умови надання послуг

3.1. Послуги надаються за наявності доступу Клієнта до сервісу Finmap. Вартість користування Finmap Клієнт оплачує окремо на підставі ліцензійного договору, якщо інше не погоджено сторонами.
3.2. До початку надання Послуг за обраним пакетом сторони проводять спільний відеодзвінок.
3.3. Під час відеодзвінка сторони визначають бізнес-процеси Клієнта, у які можна інтегрувати Finmap або які інтегровані у Finmap, узгоджують форму і порядок надання Клієнтом інформації про фінансові операції, визначають форми і строки надання фінансових звітів, які Фінансовий експерт буде готувати для Клієнта, узгоджують інші особливості взаємодії сторін та надання Послуг.
3.4. За результатами відеодзвінка Виконавець фіксує суть домовленостей з Клієнтом в електронному повідомленні, яке він відправляє Клієнту одним із каналів зв’язку, визначених Договором.
3.5. Виконавець приступає до надання Послуг на наступний день після отримання передоплати. Сторони за результатами відеодзвінка можуть узгодити, що Послуги надаватимуться з першого числа наступного місяця після внесення передоплати чи з будь-якої іншої узгодженої дати, однак не раніше отримання передоплати.
Якщо Клієнт не надав вхідні дані та інформацію, перелік якої був узгоджений сторонами на відеодзвінку, то плата за надання Послуг нараховуються у звичайному порядку. Якщо до моменту закінчення строку надання Послуг Клієнт так і не надасть витребувані дані та інформацію, то внесена Клієнтом передоплата зараховується у вартість робіт з підготовки Виконавця до надання Послуг і не підлягає поверненню.
3.6. Виконавець надає роз’яснення та консультації, які виникають у процесі інтеграції та роботи сервісу в межах погодженого пакету Послуг. Запити на роз’яснення Клієнт та його співробітники направляють через чат підтримки чи через будь-який інший канал зв’язку, визначений у Договорі.
3.7. Фінансовий експерт здійснює облік фінансових операцій та опрацьовує їх при підготовці звітів, якщо Клієнт надав інформацію про такі операції у формі, яка була погоджена сторонами. Такі документи або інформація надаються українською або російською мовою.
3.8. Сторони погодили наступні прийнятні форми надання інформації про фінансові операції Клієнта:

 • в текстових повідомленнях в чаті підтримки;
 • ексель-таблиці або Google таблиці;
 • електронний витяг з клієнт-банку;
 • витяг з 1С або іншої програми фінансового обліку за погодженням з Виконавцем;
 • фотографії видаткових документів, чеків в хорошій якості.
 • Інформація про фінансові операції Клієнта у іншому вигляді (в тому числі: іншою мовою, голосові повідомлення, звіти про робочий час у вигляді витягів з СRM систем, кошториси, договори, технічна документація) не приймаються до опрацювання, якщо інше не погоджено сторонами.

3.9. Приймання-передача наданих Послуг не вимагає складання додаткових актів, крім випадків, коли Клієнт наполягає на їх складанні. Всі Послуги вважаються наданими у момент передачі Виконавцем чи Фінансовим експертом відповідних звітів Клієнту.

4. Звіти виконавця. Фінансовий експерт.

4.1. Фінансовий експерт надає фінансові звіти Клієнту в електронному вигляді. За необхідності Фінансовий експерт може додатково надати Клієнту роз’яснення та консультації щодо поточних питань, які виникають у Клієнта під час організації та ведення фінансового обліку та щодо показників, які відображені у звітах.
4.2. Якщо Клієнт хоче, щоб інформація про фінансову операцію була врахована під час підготовки звіту за погоджений період, то він повинен надати таку інформацію не пізніше ніж за 5 днів до дати підготовки звіту.
4.3. Отримані звіти Клієнт може використовувати на власний розсуд без будь-яких обмежень зі сторони Виконавця чи Фінансового експерта. Клієнт підтверджує і розуміє, що надані звіти не є офіційною фінансовою, бухгалтерською чи податковою звітністю і не можуть використовуватися замість звітів, які Клієнт зобов’язаний готувати і подавати до державних органів відповідно до чинного законодавства. Показники, які містяться у звітах сформовані на основі інформації, яку надає Клієнт, тому Виконавець та Фінансовий експерта не гарантують достовірність та повноту такої інформації, а показники зі звітів не можуть використовуватися для розрахунку сум податків, які повинен сплатити Клієнт.
4.4. Крім Фінансового експерта Виконавець також може залучати будь-яких субпідрядників для виконання Договору. Виконавець завчасно повідомляє про заміну Фінансового експерта, що залучений до надання Послуг Клієнту. При залученні Фінансового експерта та/або субпідрядників Виконавець несе всю відповідальність за їх дії/бездіяльність як за свої власні.

5. Пакети «Постановка фінобліку» та «Постановка фінобліку+»

5.1. Пакет «постановка фінобліку» включає наступні Послуги:

 • інтеграція Finmap в бізнес-процеси Клієнта;
 • індивідуальне створення та налаштування структури ведення фінансового обліку для бізнесу Клієнта;
 • внесення інформації про співробітників, контрагентів в Finmap;
 • налаштування форм та порядку формування звітів під час роботи в Finmap;
 • консультування з питань оптимізації фінансового обліку;
 • підготовка звіту щодо фінансового обліку за період надання Послуг.

5.2. Виконавець за пакетом «постановка фінобліку+» надає Замовнику Послуги передбачені пакетом «постановка фінобліку» та «фінансовий менеджер».
5.3. Виконавець надає Клієнту та визначеним ним співробітникам інформаційні матеріали для інтеграції Finmap в бізнес-процеси Клієнта та для навчання особливостям роботи з сервісом. Клієнт відповідальний за ознайомлення з наданими матеріалами.
5.4. Строк надання Послуг за пакетом «постановка фінобліку»: 30 днів з дати початку надання послуг, якщо інше не погоджено сторонами.
5.5. Строк надання Послуг за пакетом «постановка фінобліку+»: 60 днів з дати початку надання послуг, якщо інше не погоджено стронами.
5.6. Щотижня Сторони проводять відеодзвінок, під час якого Виконавець може запитати додаткову інформацію та документи, а Клієнт поставити додаткові питання в межах обраного пакету.
5.7. Виконавець оброблює інформацію за пакетом «постановка фінобліку», за умови що сумарна кількість фінансових операцій не перевищує 500. Якщо сумарна кількість фінансових операцій перевищує 500,такі послуги оплачуються додатково згідно рахунків Виконавця.
5.8. Виконавець оброблює інформацію за пакетом «постановка фінобліку +», за умови що середня кількість фінансових операцій за місяць не перевищує 500. Якщо середня кількість фінансових операцій перевищує 500, такі послуги оплачуються додатково згідно рахунків Виконавця.

6. Пакети послуг «Фінансовий асистент», «Фінансовий менеджер», «Фінансовий ментор»

6.1. Послуги передбачені цим розділом надаються за умови інтеграції Виконавцем Finmap в бізнес-процеси Клієнта.
6.2. Пакет «фінансовий асистент» включає наступні Послуги:

 • внесення фінансових операцій в Finmap за період надання Послуг;
 • створення карток/профілів контрагентів, внесення змін до них;
 • внесення інформації про витрати та доходи Клієнта;
 • внесення інформації про наявну кредиторську і дебіторську заборгованість Клієнта.

6.3. Пакет «фінансовий ментор» включає наступні Послуги:

 • контроль формування звітності за період надання Послуг (інформаційні звіти: P&L, Cash Flow, Balance);
 • контроль формування звітності про наявну кредиторську і дебіторську заборгованість Клієнта;
 • відстеження і аналіз показників щодо прибутку і рентабельності кожного виду діяльності Клієнта;
 • підготовка рекомендацій та консультацій щодо розвитку та ключових показників для підвищення прибутковості бізнесу;
 • аналіз чистого та операційного прибутку протягом звітного періоду;
 • аналіз показників платоспроможності Клієнта.

6.4. Виконавець за пакетом «фінансовий менеджер» надає замовнику Послуги передбачені пакетами «фінансовий асистент» та «фінансовий ментор».
6.5. Виконавець оброблює та (або) вносить інформацію за обраним пакетом не більше ніж про 500 фінансових операцій Клієнта. Якщо протягом періоду надання Послуг кількість фінансових операцій перевищує 500, внесення додаткової кількості операцій та (або) їх здійснюється за умови додаткової оплати таких Послуг згідно рахунків Виконавця.
6.6. Послуги передбачені цим пунктом надаються щомісячно. Клієнт сплачує за такі Послуги не пізніше ніж за три дні до початку надання Послуг.
6.7. Щотижня Сторони проводять відеодзвінок, під час якого Виконавець може запитати додаткову інформацію та документи, а Клієнт поставити додаткові питання в межах обраного пакету.

7. Пакети послуг «Чекап використання сервісу» та «Чекап бізнесу»

7.1. Виконавець за пакетом «чекап використання сервісу» проводить аналіз ведення звітності та фінансового обліку в Finmap, в тому числі перевіряє:

 • метод і правильність внесення інформації про доходи;
 • актуальність рахунків;
 • коректність внесення витрат згідно необхідних категорій діяльності Клієнта;
 • перевірка внесення доходів і витрат щодо періоду / контрагента,
 • наявність дублів (повторюваних контрагентів/витрат);
 • факт нарахування і виплати заробітної плати співробітникам та правильність їх відображення.

7.2. Пакет «фінансовий ментор» включає наступні Послуги:

 • аналіз звітності за період надання Послуг (P&L, Cash Flow, Balance);
 • аналіз звітності про наявну кредиторську і дебіторську заборгованість Клієнта;
 • відстеження і аналіз показників щодо прибутку і рентабельності кожного виду діяльності Клієнта;
 • підготовка рекомендацій та консультацій щодо розвитку та ключових показників для підвищення прибутковості бізнесу;
 • аналіз чистого та операційного прибутку протягом звітного періоду;
 • аналіз показників платоспроможності Клієнта;
 • оцінка капіталу та грошових активів;
 • аналіз грошового потоку за видами діяльності;
 • підготовка рекомендацій по план-схемі створення Фондів компанії.

7.3. Умовою надання послуг за пакетом «чекап бізнесу» є наявність звіту після надання послуг за пакетом «чекап використання сервісу».
7.4. Виконавець за пакетом «чекап бізнесу» надає Замовнику наступні Послуги:

 • контроль формування звітності за період надання Послуг (інформаційні звіти: P&L, Cash Flow, Balance);
 • контроль формування звітності про наявну кредиторську і дебіторську заборгованість Клієнта;
 • відстеження і аналіз показників щодо прибутку і рентабельності кожного виду діяльності Клієнта;
 • підготовка рекомендацій та консультацій щодо розвитку та ключових показників для підвищення прибутковості бізнесу;
 • аналіз чистого та операційного прибутку протягом звітного періоду;
 • аналіз показників платоспроможності Клієнта.

7.5. Виконавець оброблює інформацію за пакетом «чекап використання сервісу» за період до одного року, що передує періоду надання послуг, за умови що середня кількість фінансових операцій не перевищує 500 за місяць. Якщо середня кількість фінансових операцій за місяць перевищує 500, або період надання послуг перевищує 1 рік, такі послуги оплачуються додатково згідно рахунків Виконавця.
7.6. За результатами надання Послуг за пакетом «чекап використання сервісу» Виконавець готує звіт в якому детально описує виявлені помилки або невідповідності в фінансовому обліку Клієнта, шляхи їх усунення, а також можливі ризики за умови використання поточної моделі обліку.
7.7. За результатами надання Послуг за пакетом «чекап бізнесу» Виконавець готує звіт з висновками та рекомендаціями щодо розвитку та підвищення прибутковості бізнесу Клієнта;
7.8. Сторони можуть провести відеодзвінок з метою роз’яснення або уточнення Виконавцем окремих положень звіту.
7.9. Строк надання Послуг: 7 робочих днів з дати початку надання послуг, якщо інше не погоджено сторонами.

8. Вартість послуг та порядок розрахунків

8.1. Вартість кожного пакету Послуг, а також додаткових Послуг узгоджується сторонами у рахунках Виконавця.
8.2. Послуги Виконавця Клієнт сплачує шляхом 100% передоплати на банківський рахунок Виконавця, або використовуючи платіжну систему Fondy. Банківські реквізити вказуються у рахунках Виконавця.
8.3. Клієнт повинен оплатити послуги у строк вказаний в рахунку, але не пізніше 5 днів з дати отримання рахунку, в іншому випадку. Виконавець може збільшити вартість Послуг.
8.4. Клієнт, який використовує платіжну систему для оплати вартості Послуг Виконавця, може зберегти в системі реквізити банківської картки та тим самим надати згоду на здійсненням регулярних оплат з такої картки. У такому випадку черговий платіж списується з картки Клієнта автоматично без додаткового погодження з Клієнтом відповідно до умов цього Договору. Якщо через закінчення строку дії банківської картки чи у зв’язку з відсутністю грошових коштів на банківській картці черговий платіж не було списано автоматично, то Клієнт повинен здійснити черговий платіж у будь-який інший спосіб. Якщо Клієнт відмовився від регулярних оплат і не здійснив черговий платіж самостійно у будь-який інший спосіб, то вважається, що черговий платіж відсутній.
8.5. Якщо Клієнт прострочив оплату більше як на місяць, то Виконавець вправі відмовитися надавати Клієнту Послуги за вартістю, яка визначена Договором, і розірвати цей Договір.
8.6. Всі операції, які проведені Клієнтом у період, коли Послуги чи доступ до Finmap були не оплачені, не будуть опрацьовані Виконавцем та Фінансовим експертом і не будуть враховані при підготовці звітів.
8.7. У вартість Послуг включена вартість прав інтелектуальної власності на звіти, створені в процесі надання Послуг. Такі права передаються у момент передачі Клієнту примірника звіту.
8.8 Якщо Клієнт, який погодився зі здійсненням регулярних оплат, вирішив більше не отримувати Послуги від Виконавця та повідомив про це Виконавця, то такий Клієнт повинен самостійно відмовитись від здійснення регулярних оплат. В іншому випадку черговий платіж може продовжувати списуватись з банківської картки Клієнта незалежно від того чи припинив Клієнт отримувати Послуги від Виконавця. У разі такого списання сума чергового платежу не підлягає поверненню Клієнту.

9. Конфіденційність інформації

9.1. Вся інформація, яку Клієнт передає Фінансовому експерту, є конфіденційною, крім випадків, коли така інформація є загальнодоступною.
9.2. Клієнт передає конфіденційну інформацію через канали зв’язку, визначені Договором, та під час відео- чи телефонних дзвінків з Фінансовим експертом. Клієнт дає свою згоду на запис таких дзвінків. Запис також є конфіденційним і може використовуватися виключно для виконання Договору.
9.3. Конфіденційна інформація може бути розголошена у випадку надання на це згоди Клієнтом.
9.4. Виконавець і Фінансовий експерт гарантують, що вони не передають будь-яким державним органам будь-яку інформацію, одержану від Клієнта.
9.5. У випадку одержання будь-якого запиту від державного органу чи від суду на розкриття інформації, яка може стосуватися Клієнта, сторони не пізніше наступного робочого дня після одержання такого запиту інформують про це Клієнта. У такому випадку сторони зобов’язуються використати всі передбачені законодавством способи для відмови у задоволенні такого запиту державного органу, а якщо підстав для відмови немає – надати інформацію в мінімальному обсязі, який вимагається законом.
9.6. Фінансовий експерт зобов’язаний вживати всі можливі заходи для унеможливлення доступу будь-яких третіх осіб до конфіденційної інформації.
9.7. Сторона, винна у розголошенні конфіденційної інформації, зобов’язана компенсувати Клієнту всі збитки, спричинені таким розголошенням.
9.8. Виконавець отримує інформацію від Клієнта тільки через сервіс Finmap.Оnline та чат у месенджері Telegram між Фінансовим менеджером і Клієнтом. Обидва канали зв’язку є захищеними, розголошення такої інформації є технічно неможливим. Тому у випадку розголошення конфіденційної інформації діє презумпція вини Фінансового експерта у такому розголошенні.

10. Строк дії договору та порядок внесення змін і розірвання

10.1. Договір діє з моменту прийняття акцепту і протягом усього строку надання Послуг.
10.2. Кожна зі сторін має право у будь-який момент розірвати Договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу сторону не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати розірвання. У такому випадку фактично надані Виконавцем Послуги підлягають оплаті, а залишок передоплати Виконавець повертає на рахунок Клієнта протягом 10 банківських днів з дати розірвання Договору.
10.3. Виконавець має право у будь-який момент змінити цей Договір розмістивши його у новій редакції за посиланням: https://www.finmap.online/oferta/

11. Інші умови договору

11.1. Всі листи, повідомлення та інша інформація, передані Клієнту в електронному вигляді за допомогою каналів зв’язку, вказаних Клієнтом під час замовлення Послуг або їх отримання, прирівнюється до письмових документів і є частиною Договору. Сторони можуть обмінюватись електронними документами підписаними ЕЦП або КЕП.
11.2. Кожна сторона несе відповідальність за достовірність своїх реквізитів та зобов’язується невідкладно поінформувати іншу сторону про їх зміну.
11.3. Цей договір регулюється законодавством України. Всі спори вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються компетентним судом.

Реквізити виконавця

Виконавець – ТОВ «ФІНМАП»

Ідентифікаційний код: 43718726
Місцезнаходження: 03087, м.Київ, вул. Пітерська 4, кв.36
Електронна пошта: support@finmap.online
Номер телефону WhatsUp і Telegram: +380967772748
Директор О.В.Соловей

Всі права захищені. Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

Спасибо, ваша заявка принята!

Ожидайте звонка от менеджера. А пока можете почитать последние статьи о финансах в блоге Finmap

Дякуємо, вашу заявку прийнято!

Очікуйте дзвінок від менеджера. А поки можете почитати останні статті про фінанси в блозі Finmap

Всі права захищені.
Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

Все права защищены. Копирование текста или его части возможно только с разрешения правообладателя

Всі права захищені.
Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

Ми збираємо cookie для покращення роботи сайту. Докладніше - Політика конфіденційності.