Umowa oferty publicznej

Jest to Umowa o Ofercie Publicznej (dalej „Oferta”), zawarta pomiędzy Klientem (osoba, która poprzez przyjęcie oferty zawiera Umowę, dalej „Klient”) a FINMAP LTD, prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii o numerze spółki 13281743 i zarejestrowaną pod adresem 41 Devonshire Street, Ground Floor, Londyn, Wielka Brytania, W1G 7AJ (dalej „Firma”), o świadczeniu Klientowi usług.

Po zaakceptowaniu przez Klienta tej Oferty będzie ona stanowić prawnie wiążącą umowę między Klientem a Firmą. Niniejsza Oferta dotyczy korzystania z usług Finmap, dostępnych pod adresem https://about.finmap.online/ (dalej „Strona internetowa”). Nie można uzyskać dostępu do Strony internetowej, jeśli Klient nie zaakceptuje tej Oferty.

Firma nie jest doradcą finansowym ani dostawcą usług księgowych. Informacje na Stronie internetowej o jakichkolwiek usługach, które Klient tam otrzymuje, nie stanowią oferty porady finansowej, księgowej, podatkowej, prawnej ani żadnej innej (w rozumieniu Polskiego Kodeksu Cywilnego).

1. Status i akceptacja oferty

 1. Niniejsza Oferta, przez cały czas dostępna na Stronie internetowej pod adresem https://about.finmap.online/pl/oferta, jest ofertą Firmy dla zawarcia prawnie wiążącej umowy.
 2. Utworzenie przez Klienta konta osobistego na Stronie internetowej („Konto”) oznacza akceptację niniejszej Oferty.

Do niniejszej umowy i korzystania ze Strony internetowej zastosowanie mają przepisy prawa Anglii i Walii.

2. Usługi

1. Aby rozpocząć korzystanie z Usług, należy założyć Konto. Aby założyć Konto, Klient musi podać nam swój adres e-mail i telefon. Będzie także musiał stworzyć hasło.
2. Tworząc Konto, Klient nie musi podawać nam żadnych oficjalnych informacji o podmiocie prawnym, dla którego tworzy subkonto. Otwierając Konto w imieniu podmiotu prawnego, Klient oświadcza i gwarantuje, że jest jego należycie upoważnionym przedstawicielem i ma do tego prawo.
3. Otwierając Konto, Klient musi również wybrać nazwę pierwszego subkonta i główną walutę dla pierwszego podmiotu prawnego, dla którego tworzone jest subkonto. Informacje te można później zmienić, można również dodać nowe waluty.
4. Po zaakceptowaniu niniejszej Oferty Klient może otrzymywać dostęp do usług (dostęp do narzędzia do zarządzania przepływami pieniężnymi) na Stronie internetowej na warunkach określonych w niniejszej Ofercie oraz na innych podstronach Strony internetowej (zakładka „Usługi”).
5. Usługi, które Klient może otrzymać w celu zarządzania środkami pieniężnymi i budżetem swojego podmiotu prawnego za pomocą jego subkonta, obejmują między innymi:

 1. tworzenie subkont do zarządzania przepływami pieniężnymi dla osób prawnych;
 2. umożliwianie i zarządzanie poziomami dostępu dla osób posiadających subkonta dostępowe;
 3. synchronizacja z rachunkami bankowymi, obsługiwana przez Finmap;
 4. wprowadzanie informacji o podmiocie prawnym z plików zewnętrznych;
 5. wprowadzanie informacji o przychodach, wydatkach i transakcjach przelewów w różnych walutach;
 6. wprowadzanie informacji o rachunkach do zapłaty i należności;
 7. przeglądanie informacji o rachunkach Klienta po transakcjach debetowych i kredytowych;
 8. przeglądanie wizualnych analiz dotyczących kont i subkont podmiotów prawnych Klienta
 9. przeglądanie rentowności subkonta podmiotu prawnego;
 10. przeglądanie kalendarza płatności;
 11. wpisów na subkoncie za pośrednictwem bota Telegram firmy;
 12. integracja Usług przez API z 1C, bankowością internetową, CRM i ERP.

6. Dokładny zakres świadczonych Usług będzie dostępny na Stronie internetowej na podstronie poświęconej planom abonamentowym.
7. Firma za pośrednictwem Strony internetowej będzie świadczyć Klientowi Usługi zgodnie z jednym z wybranych przez Klienta planów abonamentowych. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści i ceny dowolnego planu subskrypcji w dowolnym momencie. W takim przypadku zmiana będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego.
8. Usługi nie stanowią porady finansowej, księgowej, podatkowej, prawnej ani żadnej innej. Firma nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usług.
9. Informacje o subkontach na Koncie Klienta mogą być wyrażone w różnych walutach, zgodnie z kursem wymiany oferowanym przez serwisy zewnętrzne. Firma nie ma żadnej kontroli nad takimi podmiotami i dlatego nie może zagwarantować, że podawane przez nie stawki są dokładne.

3. Bezpłatna wersja próbna

 1. Po założeniu Konta Klient otrzyma dostęp do niektórych Usług za darmo przez 1 miesiąc.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do zmian na liście Usług dostępnych podczas bezpłatnego okresu próbnego.

4. Opłata za Usługi

 1. Po bezpłatnym okresie próbnym Usługi będą świadczone odpłatnie. Firma nie wystawia faktur za Usługi.
 2. Usługi świadczone są na zasadzie subskrypcji. Oznacza to, że Klient musi zapłacić za Usługi z góry w całości (100%) zgodnie z wybranym przez siebie planem abonamentowym.
 3. Plany abonamentowe dostępne na Stronie internetowej są częścią tej Oferty. Niezależnie od powyższego, mogą być one jednostronnie zmieniane przez Spółkę w dowolnym momencie poprzez zaktualizowaną informację na Stronie internetowej. Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie poprzez powiadomienie na Stronie internetowej lub poprzez wysłaną mu wiadomość e-mail (w stosownych przypadkach).
 4. Po zmianie planu abonamentowego zmiana będzie obowiązywać Klienta od następnego okresu rozliczeniowego.
 5. Subskrypcję uważa się za aktywną od momentu jej opłacenia. Pierwsza wpłata za abonament rozpocznie okres rozliczeniowy wybrany przez Klienta podczas zamawiania abonamentu (na 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 1 rok).
 6. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy, który będzie taki sam, jak ostatni okres rozliczeniowy. Można wyłączyć funkcję automatycznego odnawiania na swoim Koncie.
 7. Jeśli Firma nie będzie w stanie obciążyć Klienta opłatą za subskrypcję, dostęp do Usług zostanie tymczasowo wstrzymany. Dostęp zostanie wznowiony, gdy Klient zapłaci za Usługi.
 8. Można zrezygnować z Usług poprzez wyłączenie funkcji automatycznego odnawiania na swoim Koncie. W takim przypadku Klient będzie mieć dostęp do Usług do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
 9. Firma nie zwróci niewykorzystanej części subskrypcji.
 10. Zwrócimy pieniądze tylko wtedy, gdy z powodu błędu technicznego Klient zostanie obciążony dwukrotnie za ten sam okres rozliczeniowy. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, należy się skontaktować z nami pod adresem support@finmap.online w ciągu 14 dni od momentu błędnej płatności. Żadne inne zwroty nie będą dokonywane.
 11. Usługi są odpłatne z wykorzystaniem metod płatności dostępnych na Stronie internetowej. Płatności realizowane są przy pomocy zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Oznacza to, że nie zbieramy ani nie przetwarzamy Twoich danych i informacji o płatnościach.

5. Obsługa klienta

 1. Jeśli Klient potrzebuje pomocy podczas korzystania ze Strony internetowej lub Usług, może skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. Można to zrobić za pomocą formularza Obsługi Klienta na Stronie Internetowej.
  Przedstawiciel Firmy odpowie tak szybko, jak to możliwe, aby zrealizować prośbę Klienta.

6. Zobowiązania Klienta - Użytkownika

1. Korzystając ze Strony internetowej i Usług Klient zobowiązuje się:
 • Nie naruszać lub współuczestniczyć z inną osobą w naruszeniu umowy między Firmą a Klientem lub obowiązującego prawa;
 • Nie naruszać praw własności intelektualnej jakiejkolwiek strony;
 • Nie korzystać ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób, który może uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć Stronę, w tym m.in. poprzez przesyłanie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie podczas korzystania ze Strony złośliwego oprogramowania;
 • Nie przeprowadzać ataków DoS, ingerować lub zakłócać pracy jakiejkolwiek sieci, sprzętu lub serwera podłączonego lub wykorzystywanego do zapewniania dostępu do Strony;
 • Nie próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Strony, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do Strony
 • Nie podszywać się lub fałszywie przedstawiać swoje powiązania z innym użytkownikiem, osobą lub podmiotem, ani składać innych nieuczciwych, fałszywych, zwodniczych lub wprowadzających w błąd oświadczeń;
 • Nie naruszać przepisów, które obowiązują Klienta podczas korzystania ze Strony
2. Udzielając dostępu do subkont na swoim Koncie innym osobom, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Umowy i obowiązującego prawa.

Odpowiedzialność

1. Jakiekolwiek naruszenie umowy między Firmą a Klientem będzie skutkować odpowiedzialnością poniesioną przez Klienta, chyba że postanowiono inaczej.
2. W świetle obowiązującego prawa, Firma i jej podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. dokładność, kompletność Strony lub jej zawartości (zgodnie z definicją poniżej);
 2. dokładność, kompletność lub zawartość jakichkolwiek stron internetowych połączonych ze Stroną (poprzez hiperłącza, banery reklamowe lub w inny sposób);
 3. szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju, związane z korzystaniem ze Strony;
 4. postępowanie osób trzecich;
 5. wszelki nieautoryzowany dostęp lub korzystania z serwerów Firmy i/lub zawartości, danych osobowych lub innych informacji i danych przechowywanych, jeśli taki nieuprawniony dostęp nie nastąpił bezpośrednio poprzez działanie Firmy;
 6. jakiekolwiek przerwy w dostępie do Strony;
 7. wszelkie złośliwe oprogramowanie, które może być przesyłane do lub ze Strony lub stron internetowych osób trzecich;
 8. wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania ze Strony lub Usług Firmy;
 9. inne zagrożenia związane z korzystaniem z platform i stron internetowych.

3. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Klient zgadza się dbać o dobre imię Firmy i jej podmiotów i nie narażać jej na roszczenia, odszkodowania, straty i wydatki (w tym honoraria adwokackie) wynikające z:

 1. korzystania Przez Klienta ze Strony i Usług;
 2. Treści, z których klient korzysta, rozpowszechnia lub przechowuje;
 3. naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa.
 

Nieprzewidywalne okoliczności

 1. W momencie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia (tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym lub losowym), które są poza kontrolą i których Firma nie mogła przewidzieć lub zapobiec z przyczyn obiektywnych, jeżeli okoliczności te uniemożliwiają stronie należyte spełnienie zobowiązań, termin wykonania tych zobowiązań ulega przedłużeniu o okres skutków tych okoliczności.
 2. „Nieprzewidywalne okoliczności” obejmują wojny i inne operacje wojskowe, trzęsienia ziemi, powodzie i inne klęski żywiołowe, zmiany przepisów ustawowych i wykonawczych przez władze państwowe i lokalne, epidemie i pandemie, awarie zasilania lub systemu komunikacyjnego lub inne podobne. okoliczności, które uniemożliwiają stronom należyte wypełnienie ich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy między Firmą a Klientem.

Treści, własność intelektualna i linki

 1. Korzystamy ze Strony i naszych mediów społecznościowych do publikowania treści: informacji, tekstów, obrazów, plików wideo i audio („Treści”).
 2. Podobnie jak Usługi, Treści publikowane przez Firmę nie są poradą finansową, księgową, podatkową, prawną ani jakąkolwiek inną, chyba że zaznaczono inaczej. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane Treści.
 3. Wszystkie elementy i Treści na Stronie internetowej oraz Strona jako całość, konta Firmy w mediach społecznościowych, a także bot Telegram Firmy należą do Firmy i są chronione przez prawo własności intelektualnej.
 4. Klient nie może korzystać z naszej własności intelektualnej bez naszej bezpośredniej pisemnej zgody, chyba że wykorzystanie jej jest dozwolone przez prawo.
 5. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych lub usług, które nie należą do Firmy i są poza jej kontrolą. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści, praktyki dotyczące prywatności oraz funkcjonowanie innych stron internetowych i usług. Prosimy o zapoznanie się z publicznymi dokumentami tych stron i usług.

Poufność informacji

 1. Warunki zbierania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania Twoich danych osobowych przez Firmę znajdują się w „Polityka prywatności”.
 2. Informacja o polityce prywatności jest częścią tej Oferty. Klient deklaruje, że się z nią zapoznał i przeczytał.
 3. Wszelkie informacje, które Klient poda podczas tworzenia subkonta dla podmiotu prawnego i dokonując w nim wpisów, są poufne. Firma nie wymaga żadnych oficjalnych informacji na temat podmiotów prawnych, dla których Klient tworzy subkonta. Klient może wybrać dowolną nazwę dla każdego subkonta.
 4. Chociaż Firma nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji, które Klient podaje podczas tworzenia i używania subkonta dla podmiotu prawnego, Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Jest to zapewnione przez 256-bitową metodę szyfrowania SSL i przechowywania danych za pomocą bezpiecznych dostawców usług w chmurze.

Rozwiązywanie sporów

 1. Klient i Firma zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania wszelkich sporów w drodze negocjacji.
 2. W tym celu, Klient może skontaktować się z Firmą korzystając z następującego adresu e-mail: support@finmap.online.

W przypadku, gdy Firma nie będzie mogła rozwiązać sporu w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, zostanie on rozstrzygnięty przez sądy Anglii i Walii.

Czas trwania Umowy i jej wypowiedzenie

1. Niniejsza umowa będzie obowiązywać od momentu przyjęcia Oferty.
2. Po utworzeniu Konta umowa oferowana w niniejszej Ofercie jest uważana za zawartą w tej formie i będzie obowiązywać do
(i) posiadania przez Klienta aktywnego Konta lub
(ii) po jego usunięciu do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
3. Klient może wypowiedzieć niniejszą umowę, usuwając swoje Konto.
4. Firma może wypowiedzieć niniejszą umowę, powiadamiając Klienta na Stronie internetowej lub pocztą elektroniczną w dowolnym momencie.

Postanowienia końcowe

 1. Firma może w każdej chwili zmienić warunki niniejszej Oferty. W takim przypadku dalsze korzystanie ze Strony i Usług oznacza, że Klient wyraża zgodę na nowe warunki Oferty i nową umowę. Klient zostanie powiadomiony o istotnych zmianach poprzez powiadomienie na Stronie internetowej lub poprzez wiadomość e-mail (w stosownych przypadkach).
 2. Jeżeli jakiekolwiek kwestie nie zostały uregulowane niniejszą umową, przyjmuje się, że zostaną one uregulowane zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Niniejsza Oferta, Polityka Prywatności, Zgoda na Newsletter, Regulamin Wsparcia Klienta, wszelkie inne oświadczenia i powiadomienia na Stronie stanowią integralną część umowy między Klientem a Firmą w zakresie korzystania przez niego z Usług.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem support@finmap.online lub skorzystania z danych kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu lub jego części jest możliwe tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.

Спасибо, ваша заявка принята!

Ожидайте звонка от менеджера. А пока можете почитать последние статьи о финансах в блоге Finmap

Дякуємо, вашу заявку прийнято!

Очікуйте дзвінок від менеджера. А поки можете почитати останні статті про фінанси в блозі Finmap

Всі права захищені.
Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

Все права защищены. Копирование текста или его части возможно только с разрешения правообладателя

Всі права захищені.
Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

Zbieramy pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny. Więcej szczegółów - Polityka prywatności